Kế hoạch nhà trường

 

      

            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn huyện.
 
Thực hiện Văn bản số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số: 1153 / SGDĐT-GDTrH ngày 17/ 9 / 2013 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013 – 2014.
Phòng GD&ĐT hướng dẫn một số công tác và lưu ý những nội dung trọng tâm cụ thể như sau:
1. Thực hiện chương trình kế hoạch dạy học.
Năm học 2013-2014 đối với cấp THCS tiếp tục thực hiện 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần); trên cơ sở phân phối chương trình hiện hành và hướng tinh giảm của Bộ GD&ĐT, các trường chủ động xây dựng chương trình dạy học cho chương trình chính khóa, tự chọn, phụ đạo, phù hợp với điều kiện từng trường, từng địa phương,nhưng phải đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học theo đúng kế hoạch, thời gian năm học 2013 - 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk;
Chú ý:
+ Tính pháp lý: Duyệt của lãnh đạo phòng GD&ĐT trước 05/10/2013.
+ Bố trí đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kỳ.
+ Lựa chọn nội dung ôn tập, rèn luyện kỹ năng thay thế phần nội dung và thời lượng được giảm tải. Các nội dung được lựa chọn này phải được thể hiện cụ thể trong phân phối chương trình.
+ Bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; chú ý tích hợp các nội dung theo quy định, liên hệ thực tế phù hợp với nội dung bài học.
- Hoạt động ngoài giờ lên lớp (NGLL):
+ Tách các tiết hoạt động NGLL thành từng buổi riêng, thay đổi việc cung cấp tri thức thành rèn luyện kỹ năng cho học sinh (GV trong vai trò hướng dẫn, cố vấn, xây dựng kịch bản, học sinh thực hiện)
+ Hiệu trưởng nhà trường phải xây dựng sổ theo dõi, duyệt các chuyên đề và sử dụng kết quả học tập theo quy định.
2. Về đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường quản lý và hỗ trợ chuyên môn.
Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại thông báo số 117/TB-BGDĐT ngày 26/2/2009 về Hội thảo “ chỉ đạo, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phổ thông” tại Nghệ An và các chỉ đạo đổi mới phương pháp của Sở GD&ĐT.
- Các trường thành lập Ban chỉ đạo về đổi mới phương pháp dạy học.
- Trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường: Là người đi tiên phong về đổi mới PPDH; đầu tư phương tiện phục vụ giáo viên đổi mới PPDH; động viên, khen thưởng những giáo viên thực hiện đổi mới PPDH mang lại hiệu quả.
- Tăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn và dự giờ thăm lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học: Thay thế việc dự giờ đánh giá giáo viên (từng cá nhân giáo viên soạn bài, giảng bài và cả tổ tập trung đánh giá trình độ giảng dạy của giáo viên) bằng việc nghiên cứu bài học, hỗ trợ học sinh có khó khăn (cả tổ đóng góp cho bài soạn, cử giáo viên lên lớp, tổ dự giờ quan sát hành vi tiếp nhận của học sinh để điều chỉnh nội dung và phương pháp cho bài dạy, không đánh giá cá nhân giáo viên trực tiếp giảng dạy, kết quả của bài giảng là kết quả làm việc của cả tổ).
+ Xây dựng ít nhất 02 chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học bộ môn. Quy trình, hồ sơ lưu thực hiện theo công văn 1109/SGDĐT-GDTrH, ngày 13/9/2012 về hướng dẫn thực hiện môn ngữ Văn.
+ Đối với dự giờ: Mỗi giáo viên thực hiện 18 tiết dự / năm; đối với giáo viên chưa hết tập sự dự 4 tiết/tháng; tổ trưởng, tổ phó chuyên môn dự giờ giáo viên trong tổ ít nhất 04 tiết dạy / 01 giáo viên; Lãnh đạo nhà trường dự ít nhất 1 tiết dạy / 01 giáo viên.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: Công nghệ thông tin là phương tiện dạy học, giáo viên chỉ ứng dụng giảng dạy khi nó đem lại hiệu quả hơn so với cách thức truyền thống.
3.  Về đổi mới kiểm tra đánh giá
- Tiếp tục thực hiện thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.
- Đảm bảo 40% tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ.
- Đối với các môn khoa học xã hội: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và trình bày được chính kiến của bản thân.
- Tăng cường thực hiện hướng dẫn số 1109/SGDĐT/GDTrH, ngày 13/9/2012 về hướng dẫn học sinh và kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn, hướng đến giải quyết dứt điểm tình trạng học sinh mắc nhiều lỗi diễn đạt.
- Căn cứ vào Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo Công văn số 8773/BGD ĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, cụ thể:
+ Tất cả bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên phải kèm theo ma trận đề, mức độ tư duy đảm bảo vận dụng chiếm 50% đảm bảo chất lượng chung và phân hóa được đối tượng.
+ Nội dung kiểm tra phải đảm bảo bao quát chương trình và chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.
+  Đối với môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, Sinh, nhà trường tổ chức kiểm tra đề chung, chấm chéo cho từng khối từ bài 1 tiết trở lên.
+ Tăng cường kiểm tra miệng để kịp thời khắc phục sai sót của học sinh, đảm bảo ít nhất mỗi học sinh một lần / học kỳ.
+ Khi chấm bài kiểm tra của học sinh phải có phần cho điểm và phần nhận xét, động viên sự cố gắng của học sinh. Giáo viên không nhận xét vào bài kiểm tra là vi phạm Quy chế chuyên môn.
- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra một tiết trở lên và kiểm tra học kỳ ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét đánh giá; giáo viên và lãnh đạo nhà trường phải lưu đề, ma trận đề, đáp án lại trong phạm vi 1 năm để Phòng GD&ĐT kiểm tra đối chiếu với chuẩn kiến thức kỹ năng.
4. Về tăng cường sử dụng và tự làm đồ dùng thiết bị dạy học:
- Tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy định, đặc biệt chú ý danh mục tối thiểu thiết bị dạy học (Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và số 01/2010/TT- BGDĐT ngày 18/1/2010) của Bộ GD&ĐT.
- Ưu tiên phòng học cho thư viện, phòng bộ môn. Những trường chưa đảm bảo 01 phòng thư viện, ít nhất 2 phòng bộ môn thì không được tổ chức dạy học chính khóa 1 ca.
- Thực hiện nghiêm túc công văn số 1339/SGD ĐT/GDTrH, ngày 30/10/2012. Trong đó chú trọng, tổ chuyên môn xây dựng liệt kê TBDH cho từng bài học, hiệu trưởng kiểm tra việc sử dụng theo từng tuần học, quán triệt việc sử dụng TBDH là một phần bắt buộc của quy chế chuyên môn. Đưa hoạt động tự làm và sử dụng TBDH vào tiêu chí thi đua của cán bộ, giáo viên và nhân viên.
- Tham gia Hội thi cán bộ giáo viên thư viện giỏi các cấp theo hướng dẫn số 1014/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 19/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn số 377/PGDĐT ngày 26/8/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Tham gia Hội thi sử dụng và tự làm đồ dùng, TBDH các cấp vào tháng 2/2014. Mục đích hội thi: Đánh giá xếp hạng việc trang bị, bảo quản sắp xếp và sử dụng TBDH; đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học và nâng cao kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học của đội ngũ giáo viên các cấp trên địa bàn huyện. Nội dung cuộc thi gồm các phần: Trang bị TBDH so với TBDH tối thiểu; bảo quản, sắp xếp TBDH hiện có; thiết kế đồ dùng dạy học tự làm.
5. Hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.       
- Trường có kế hoạch phân loại học sinh để phụ đạo học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học (Gồm các kỳ thi học sinh giỏi Toán qua Internet, Tiếng Anh qua Internet; Học sinh giỏi 9 môn văn hóa; Olympic Toán học tuổi thơ; HSG giải toán trên máy tính cầm tay; HSG TDTT, …).
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn thống nhất chương trình, nội dung phụ đạo, bồi dưỡng.
- Nhà trường cần tạo điều kiện về thời gian, kinh phí và chọn giáo viên có nhiều kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn, nhiệt tình trong công tác chuyên môn tham gia giảng dạy.
- Phối hợp thật tốt với các tổ chức đoàn thể và ban đại diện cha mẹ học sinh, đặc biệt là những phụ huynh có con em thuộc diện phải phụ đạo. Phải trao đổi, giải thích rõ cho cha mẹ học sinh hiểu được sức học cụ thể của con em họ, biết được sự lo lắng, quan tâm và trách nhiệm của nhà trường để phối hợp, tạo điều kiện cho con em mình đi học đầy đủ.
6. Tổ chức các cuộc thi, hội thi.
Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức các cuộc thi, hội thi đối với bậc THCS:
 

Tên cuộc thi, hội thi
Cấp huyện
Cấp tỉnh
Hội thi cán bộ giáo viên thư viện giỏi.
9/2013
10/2013
Hội thi GVDG cấp huyện (phần thi thực hành)
10/2013
 
Thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning" cho GV
10/2013
11/2013
Thi HSG máy tính cầm tay
11/2013
1/2014
Tổ chức thi khoa học, kỹ thuật cho học sinh THCS.
11/2013
12/2013
Thi HSG 9 môn
12/2013
2/2013
Hội khoẻ phù đổng
12/2013
1/2014
Tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiển cho học sinh THCS.
1/2014
2/2014
Tổ chức cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh cho giáo viên THCS.
1/2014
2/2014
Tổ chức thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học cho giáo viên THCS.
1/2014
2/2014
Tổ chức thi giải toán qua Internet.
 
3/2014
Tổ chức thi Tiếng Anh qua Internet.
 
3/2014
Tổ chức thi Olymbic toán học tuổi thơ.
2/2014
3/2014

7. Một số nhiệm vụ khác:
- Thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm theo thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh DakLak; các trường tiến hành cho giáo viên ký cam kết theo công văn số 447/SGDĐT-GDTrH, ngày 17/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo (thời gian hoàn thành ký cam kết trước 15/10/2013).
- Quy đinh về kiểm định chất lượng giáo dục: Tất cả các trường triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, thời gian hoàn thành trước 15 tháng 01 năm 2014 và gửi về Phòng GDĐT huyện. Phấn đấu đến 2015 có ít nhất 40% số trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ cấp độ 1 trở lên.
- Việc xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia: Các trường lập kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia trong năm học 2013 – 2014, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.
Trên cơ sở hướng dẫn về nhiệm vụ chuyên môn năm học 2013 – 2014 của Bộ, Sở GD&ĐT và những định hướng của Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn huyện tiến hành lập kế hoạch cụ thể để chỉ đạo thực hiện./.
                                                                  

 

 
 

 

Các tin khác
.
Video clip
Quảng cáo

Thiết kế bởi: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ NỘI DUNG – VNPT ĐĂKLĂK ĐĂKNÔNG, điạ chỉ: 06 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk,Tel: 5003.845678 - Fax: 5003.813.222